Twitter
Facebook

Brewer

KOSHINO AJIWAI

Price:¥1,068

Volume:720ml

Alcohol:15°

Brewer:Koshitsukano Shuzo